ApexConsulting – 2024

Hvem vi er

Vores hjemmesideadresse er: https://apexconsulting.dk.

Kommentarer

Når besøgende efterlader kommentarer på siden, indsamler vi de data, der vises i kommentarformularen, samt besøgendes IP-adresse og browser brugeragent-streng for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng oprettet fra din e-mailadresse (også kaldet en hash) kan blive givet til Gravatar-tjenesten for at se, om du bruger den. Gravatar-tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar er dit profilbillede synligt for offentligheden i konteksten af din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til hjemmesiden, bør du undgå at uploade billeder med indlejrede placeringsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på hjemmesiden kan downloade og ekstrahere eventuelle placeringsdata fra billeder på hjemmesiden.

Cookies

Hvis du efterlader en kommentar på vores side, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og hjemmeside i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke behøver at udfylde dine oplysninger igen, når du efterlader en anden kommentar. Disse cookies varer i et år.

Hvis du besøger vores login-side, vil vi indstille en midlertidig cookie for at bestemme, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi også opsætte flere cookies for at gemme dine loginoplysninger og dine skærmvisningsvalg. Login-cookies varer i to dage, og cookies for skærmindstillinger varer et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login vedvare i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookies blive fjernet.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ingen personlige data og angiver blot post-ID’et for den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre hjemmesider

Artikler på dette site kan inkludere indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre hjemmesider opfører sig på nøjagtig samme måde som hvis besøgende har besøgt den anden hjemmeside.

Disse hjemmesider kan indsamle data om dig, bruge cookies, indlejre yderligere tredjepartssporing og overvåge din interaktion med det indlejrede indhold, inklusive sporing af din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på den hjemmeside.

Hvem vi deler dine data med

Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskode, vil din IP-adresse blive inkluderet i nulstillingsmailen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du efterlader en kommentar, bevares kommentaren og dens metadata på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende eventuelle opfølgende kommentarer automatisk i stedet for at holde dem i en moderationskø.

For brugere, der registrerer sig på vores hjemmeside (hvis nogen), opbevarer vi også de personlige oplysninger, de giver i deres brugerprofil. Alle brugere kan til enhver tid se, redigere eller slette deres personlige oplysninger (bortset fra de kan ikke ændre deres brugernavn). Hjemmesideadministratorer kan også se og redigere disse oplysninger.

Hvilke rettigheder du har over dine data

Hvis du har en konto på dette site, eller har efterladt kommentarer, kan du anmode om at modtage en eksporteret fil af de personlige data, vi har om dig, inklusive alle data, du har givet os. Du kan også anmode om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette inkluderer ikke nogen data, vi er forpligtede til at beholde af administrative, juridiske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Hvor dine data sendes

Kommentarer fra besøgende kan blive tjekket gennem en automatiseret spamdetektionstjeneste.

 

 


 

Who we are (English)

Our website address is: https://apexconsulting.dk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.